Jaarverslag 2017

1 april 2018

Voorwoord

Voorwaarts en niet vergeten”

Zonder geschiedenis geen toekomst

Voorwaarts en niet vergeten is de eerste zin van het Solidariteitslied van Bertolt Brecht en Hanns Eisler. Het lied stamt uit een volstrekt andere tijdsgeest en samenleving, dan die waarin we nu leven. Maar idealen als verheffing, solidariteit en het recht op een fatsoenlijk bestaan, die er in zijn verwoord, hebben ook vandaag én morgen grote actuele waarde.

De idealen van de sociaaldemocratie zijn mijn inziens tijdloos en nodig om grote hedendaagse maatschappelijke vraagstukken, op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, toenemende ongelijkheid en tweedeling, op een eerlijke manier op te lossen.

Helaas denkt de kiezer daar anders over. Het afgelopen jaar zal ons in die zin nog lang heugen. We incasseerden op 15 maart 2017 een historisch groot verlies bij de TK-verkiezingen en moesten maar liefst 29 van onze 38 zetels inleveren.

Toch geldt ook hier ‘voorwaarts en niet vergeten’. Het betekent dat we voor een hele forse opgave zijn gesteld: het duidelijk(er) neerzetten van onze idealen, het vurig verdedigen ervan en het omzetten in, voor de leden en kiezers, herkenbare daden. Landelijk en lokaal.

2017 was niet alleen in bovenstaande zin een turbulent jaar. Ook lokaal ondergingen we – weliswaar bewust en gewild – een forse verandering. In een voortvarend tempo slaagden we erin om een bestuurlijke fusie van zes PvdA-afdelingen in de regio Eindhoven tot stand te brengen.

De leden van de afdelingen Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre stemden op 16 juni 2017 unaniem in met deze nieuwe grensoverschrijdende samenwerking.

Tegelijk werd een nieuw regiobestuur voor de nieuwe afdeling Regio Eindhoven benoemd. Het bestuur heeft als taak het ontlasten van de lokale fracties van allerlei bestuurlijke besognes.

Zo ontstaat er meer tijd voor het lokale politieke werk en ruimte voor een betere afstemming tussen lokale en bovenlokale expertise en maatschappelijke opgaves die van regionale betekenis zijn.

Het nog jonge (nou ja jong; in ieder geval jong van geest) regiobestuur legt via dit jaarverslag voor de eerste keer verantwoording af aan de leden over het jaar 2017. Of beter gezegd: over de laatste 6 maanden ervan.

We doen dit in het besef dat er veel stappen in de goede richting zijn gezet, maar dat we er tegelijkertijd nog niet zijn. Daarom hebben we in 2018 een ambitieus jaarplan opgesteld.

We nodigen jullie allemaal uit om actief mee te doen.

Samen komen we een heel eind.

Rest mij iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan hetgeen we in 2017 hebben gerealiseerd.

Voorwaarts en niet vergeten ………

Mary Fiers

voorzitter PvdA Regio Eindhoven

Terugblik

In dit jaarverslag blikken we terug op het jaarplan 2017, zoals vastgesteld in de oprichtingsvergadering van de afdeling regio Eindhoven medio 2016.

In het jaarplan 2017 staan drie speerpunten benoemd:

  1. Voorbereiden op de verkiezingen in maart 2018
  2. De fusie verder uitwerken in de praktijk (o.a. op gebied van communicatie)
  3. Bouwen aan een levende vereniging

Hierna een korte terugkoppeling op deze drie hoofdlijnen:

Voorbereiden op de verkiezingen in maart 2018

Vanaf de oprichting heeft de inhoudelijke focus van het bestuur gelegen op de voorbereidingen op de verkiezingen in de zes gemeenten. De PvdA doet in alle zes de gemeenten mee! In Son en Breugel met een combinatielijst met Groen Links.

Omdat de fusie halverwege 2017 een feit werd, is bij de start van de nieuwe afdeling besloten om deze keer geen poging te doen om de lokale trajecten te integreren. We hebben dus 6 verkiezingsprogramma’s. Een eerste vergelijking van deze programma’s laat uiteraard veel overeenkomsten zien, maar ook verschillen (inhoud, vorm en mate van gedetailleerdheid).

Het bestuur heeft zich voorgenomen om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen nadrukkelijker te streven naar, waar dat mogelijk is, meer gezamenlijkheid in de programma’s. Eindhoven Airport was een goed voorbeeld (gezamenlijk standpunt) in 2017. Maar er is meer mogelijk. Door onze krachten te bundelen kunnen we meer bereiken. Dus goed voor de inhoud, maar naar verwachting ook voor de inzet van vrijwilligers (kostbare uren).

In 2017 zijn er zes kandidatenlijsten vastgesteld. Het bestuur heeft wel zorg over het afnemend aantal mensen dat raadslid wil worden. Het is geen ‘vak’ waarmee je je populair maakt op verjaardagsfeestjes. Dus vraagt scouting in 2018 (en verder) nadrukkelijk aandacht van het bestuur.

Dit alles heeft veel organisatie gevraagd van het bestuur, de bestuurswerkgroepen en de vele anderen. Complimenten voor de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

De fusie verder uitwerken in de praktijk (o.a. op gebied van communicatie)

Afgelopen maanden hebben we, achter de schermen, intensief gewerkt aan het samenvoegen van de administratie van de nieuwe afdeling; zowel wat betreft de ledenadministratie als de financiële administratie.

Dat was een heel forse klus. Ook in de afstemming met landelijk. Eind 2017 kunnen we stellen dat de administraties van de verschillende voormalige afdelingen volledig zijn samengevoegd.

De nieuwe afdelingswebsite regioeindhoven.pvda.nl is gebouwd en bevat actuele informatie van de nieuwe afdeling. De lokale websites blijven in stand. Overigens zijn alle websites volledige aangepast naar het nieuwe (landelijk) format. Ze zien er goed uit. Alle dank aan alle webmasters, en in het bijzonder Ellen Schoumacher, voor hun inzet.

We zijn gestart met een eigen nieuwsbrief voor alle leden van de regio. Daar hebben we ook vanuit de leden positieve reacties op gekregen. We zijn nog op zoek naar een goed format, maar het werken met een opinie, foto van de maand en inhoudelijke thema’s uit de verschillende gemeenten lijkt vooralsnog een goede opzet.

De aanwezigheid van de nieuwe afdeling in relevante PvdA-netwerken is voortvarend van start gegaan. Uiteraard waren we aanwezig bij de gewestelijke vergadering. Onze voorzitter is tevens aangesloten bij een (informeel) netwerk van voorzitters van de grootste 7 afdelingen van Nederland.

De aansluiting met de landelijke verenigingsraad is nog niet tot stand gekomen.

Eind 2017 kondigde twee bestuursleden redelijk onverwacht hun vertrek aan. Janpeter omdat hij lijsttrekker in Waalre is geworden en de functies niet te verenigingen zijn. Henk Breukel kondigde ook zijn vertrek aan.

Vanuit Waalre wordt Jacques Mulders als opvolger voorgedragen tijdens de ALV in maart 2018. De opvolger van Henk, vanuit Best, is nog niet bekend.

Bouwen aan een levende vereniging:

Voorop staat dat wij een vereniging van leden zijn.

Het vergroten van de betrokkenheid van leden is dus een topprioriteit van het nieuwe bestuur.

Hoe doe je dat?

We zetten in op meer verenigingsactiviteiten.

In 2017 zijn we voorzichtig begonnen met het leggen van de contacten met de jongeren van onze afdeling en de JS, de Ombudsteams, het seniorennetwerk en het vrouwennetwerk. In Eindhoven is een belavond georganiseerd om alle leden te bellen. Er was uiteraard ook aandacht voor de jubilarissen in 2017.

Er is een wereld te winnen:

in 2018 bouwen we verder aan een levendige vereniging!