Door Jos Theelen op 7 juli 2017

Concept verslag ALV 16 juni 2017

Concept verslag van de oprichtingsvergadering van de Regio Eindhoven op 16-6-2017

Opening: de vergadering wordt geopend door kandidaat voorzitter Mary Fiers, die meldt dat Hans Spekman iets later zal komen.

Bekrachtiging van de oprichting van een nieuwe afdeling PvdA Regio Eindhoven: de aanwezige leden nemen bij acclamatie het voorstel aan.

Verkiezing nieuw bestuur: vanwege de lokale binding bestaat het bestuur uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 6 leden, een per opgeheven afdeling. De leden stellen zich aan de ledenvergadering voor:

Mary Fiers, voorzitter;

Jos Theelen, secretaris;

Robert Tops, penningmeester;

Johan Dunnewijk, bestuurslid voor Veldhoven;

Necla Koçak, bestuurslid voor Eindhoven;

Hans Overbeek, bestuurslid voor Son en Breugel;

Janpeter Hazelaar, bestuurslid voor Waalre;

Wim Arts, bestuurslid voor Nuenen;

Hans Breukel, bestuurslid voor Best;

De nieuwe bestuursleden worden bij acclamatie benoemd.

Vaststellen actieplan 2017 nieuwe afdeling: er wordt door de voorzitter een korte toelichting op het actieplan gegeven. Er wordt vanuit de leden opgemerkt dat het ombudswerk inderdaad verder aangezwengeld moet worden en dat vrijwilligers van harte uitgenodigd zijn om mee te doen, dat het jammer is dat er verhoudingsgewijs weinig vrouwen in het ledenbestand zitten, dat er door de nieuwe afdeling meer gedaan moet worden met de sociale media, dat de PvdA meer een beweging zou moeten worden en dat het jammer is dat er geen JS-er in bestuur zit.

De reactie is, dat de lokale afdelingen al veel met de sociale media werken, dat in de praktijk nog gekeken gaat worden, wat t.a.v. sociale media centraal door de nieuwe afdeling gedaan moet worden  en wat lokaal gaat gebeuren, dat het heel goed is als de verschillende ombudsteams met elkaar gaan overleggen over intensievere samenwerking. Tot stelt de voorzitter dat het inderdaad jammer is dat er niemand van de JS in het bestuur zit; de reden is gelegen in het feit dat er niemand gereageerd heeft op de vacatures. Tot slot wordt opgemerkt dat iedereen een zinvolle bijdrage kan leveren. Ook buiten het bestuur om! Zowel jong als oud.

Hans Spekman is gearriveerd en houdt een toespraak met als thema: ons motto is samen sterk, daarom is zo’n samenwerking hier zo belangrijk.

Vaststellen van de begroting 2017: de begroting is louter een optelsom van de lokale begrotingen. Vragen vanuit de ledenvergadering zijn: waarom zijn personeelslasten en huisvestingslasten zo hoog, wat is het gevolg, dat de nieuwe afdeling meer dan 500 leden heeft, en hoe kunnen lokale groepen eventueel geld krijgen.

Bepaalde kosten zijn zo hoog, omdat de afdeling Eindhoven een eigen honk heeft en tijdelijk communicatie-expertise heeft ingehuurd. De 500+ regel telt niet meer. Ook de gevolgen van de desastreuze verkiezingen zijn nog onduidelijk. Leden die een activiteit willen organiseren kunnen nog steeds een budget aanvragen voor hun activiteiten.

Benoemen kascontrolecommissie: tot lid van de kascontrolecommissie worden de volgende leden benoemd: Rob Wilke, Christina Goossens-Ruhr en Jan Verbruggen.

De nieuwe website regioeindhoven.pvda.nl wordt aan de ledenvergadering getoond.

Rondvraag: zaterdagavond is de nacht voor de vluchtelingen. Twee PvdA-leden lopen mee. Leden kunnen sponsor zijn.

De volgende ledenvergadering is 28-9-2017, 19:30 in het honk te Eindhoven.

Sluiting van de vergadering.

Toespraak Lilianne Ploumen met als thema: met elkaar kun je het verschil maken.

Jos Theelen

Jos Theelen

Ik kom uit een groot gezin met 7 kinderen. Daar werd regelmatig gepraat over politiek, waarbij de kinderen de ouders wel duidelijk maakten, wat de oude generatie allemaal fout deed. Erg eigenwijs allemaal, maar de interesse in politiek is er op die manier wel ingeslepen. In 1981 werd ik lid van een politieke partij. Die

Meer over Jos Theelen