Actieplan 2019

Actieplan 2019

Datum: 5 december 2018

Ambitie PvdA afdeling Regio Eindhoven

Ambitie:

We bouwen aan een levendige PvdA-afdeling Regio Eindhoven. We willen groeien naar een afdeling met 700 leden.

700 PvdA-ers die samen met anderen activiteiten organiseren en in actie komen! Niet alleen in de gemeenteraad, maar juist ook daarbuiten!

Inhoudelijk gedreven activiteiten, die bijdragen aan een socialere wereld. We denken groot en …….. beginnen. Door het goede voorbeeld te geven. We streven naar een afdeling met mensen, die elkaar inspireren en onderling (en met niet leden) kennis delen en goede ideeën uitwisselen en vervolgens realiseren.

Maar we investeren ook in leuke dingen doen. Samen leuke dingen doen en het onderlinge ‘clubgevoel’ versterken.

Hoe?

In dit werkplan worden de activiteiten voor 2019 op hoofdlijnen omschreven. We kiezen voor drie prioriteit; verkiezingen, permanente campagne en ‘de vereniging’. Deze drie prioriteiten worden verderop nader toegelicht.

Deze ambitie waarmaken is een opgave van alle PvdA-leden. Dit vraagt een actieve bijdrage van iedereen. Het bestuur jaagt waar nodig aan en doet uiteraard zelf actief mee. Om hier invulling aan te geven adopteren de bestuursleden thema’s en zorgen proactief dat dit thema in woord én daad wordt uitgevoerd.

Laten zien door te doen. Niet door oeverloos te praten, maar door in gedrag en handelen te laten zien wat sociaaldemocratie in de dagelijkse praktijk betekent.

Medio 2019 verloopt de termijn van alle huidige bestuursleden. Heb je belangstelling meld je dan. Vernieuwing is altijd welkom!

Bestuur PvdA Regio Eindhoven:

Johan Dunnewijk

Robert Tops (penningmeester)

Jos Theelen (secretaris)

Alex le Mat (contactpersoon Best)

Hans Overbeek (contactpersoon Son & Breugel)

Wim Arts (contactpersoon Nuenen)

Necla Kocak (contactpersoon Eindhoven)

Jacques Mulders (contactpersoon Waalre)

Mary Fiers (voorzitter)

Verkiezingen 2019 (en verder)!

Begin 2019 start de campagne voor de provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen op 20 maart. Gevolgd door de Europese verkiezingen op 23 mei!

Peilingen laten zien dat we voorzichtig de weg omhoog gevonden hebben. Die stijgende lijn moeten we zien vast te houden. Daarom is het is alle hens aan dek tijdens de campagne.

In de begroting 2019 is geld gereserveerd voor de verkiezingscampagne, zodat de campagneleider weer wat er beschikbaar is.

Acties 2019 (aanspreekpunt vanuit bestuur: Mary)

  • Kiezen van één campagneleider en campagneteam voor beide verkiezingen (voor alle gemeenten).
  • Plan maken voor beide verkiezingen (als regio-afdeling).
  • Evaluatie verkiezingen 2018 afronden en leerpunten formuleren
  • Strategie maken voor gemeenteraadsverkiezingen 2022. In 2019 willen we ons oriënteren op de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Hoe gaan we dit als regio-afdeling aanpakken? Met één basis-verkiezingsprogramma? Doen we overal mee aan de verkiezingen (in Best is bijvoorbeeld het aantal actieve leden beperkt)?

De permante campagne!

De kern van de permante campagne ligt uiteraard lokaal in de verschillende gemeenten. De fracties in de gemeenteraad spelen hier een belangrijke rol. Daar worden immers de inhoudelijke resultaten geboekt. Het is dus aan de raadsfracties om de inhoud van de permanente campagne actief op te pakken en hierover te communiceren (doelgroepgericht). Uiteraard ondersteunt door leden en het bestuur!

Maar daarnaast kunnen we ook een aantal inhoudelijk thema’s samen oppakken. Het afdelingsbestuur heeft in september 2018 het initiatief genomen om de PvdA-fractievoorzitters van de 6 gemeenten bij elkaar te roepen voor een inhoudelijk gesprek. De fractievoorzitters hebben afgesproken om op 2 thema’s gezamenlijk af te stemmen, namelijk:

  • Duurzaamheid
  • Kansen voor alle jongeren

Actie 2019: in januari 2019 staat een vervolgafspraak (fractievoorzitters en bestuur) gepland om af te stemmen over bovenlokale onderwerpen.

Daarnaast wil het bestuur in het kader van de permanente campagne inzetten op zes aandachtsgebieden: ombudsteam, seniorenbulletin, jongeren, permanente scouting, complimentenkaarten en levendig debat.

De PvdA als vereniging!