Concept notulen ALV 28 september

Door Jos Theelen op 10 november 2017

Concept notulen ALV Regio Eindhoven 28-9-2017 20:00–22:00

Opening en mededelingen

– dit is de eerste reguliere ALV van de PvdA regio Eindhoven;

– afmeldingen: Hans Overbeek, Staf Depla, F Huijink, P vd Steen, L en A vd Ven, E vd Werff;

– de ALV’s worden normaal in het honk gehouden, maar daar kan natuurlijk van afgeweken worden;

– ledendemocratie: er is een nieuw (digitaal) systeem opgericht, waarbij leden hun mening kunnen geven over onderwerpen. Ook de fractie kan over bepaalde zaken de mening van de leden vragen. Op de vraag wie geinteresseerd is en daaraan mee wil doen, geven Gerben en Johan Dunnewijk zich op;

– felicitaties voor het nieuwe raadslid in Veldhoven, Wim Meijberg, die een dag eerder benoemd is.

Vaststellen aangepaste begroting 2017

– de stukken zijn naar de leden opgestuurd;

– de cijfers waren eerder nog niet allemaal bekend, waardoor het nu pas vastgesteld kan worden;

– de afdracht van het hoofdkantoor zal in de toekomst worden verlaagd;

– de penningmeester van het gewest en tevens lid van de commissie vermogensstructuur, geeft aan dat binnen twee weken daarover een beluit valt. De vraag is wat er voor terug komt, dwz leveren de afdelingen geld in zonder tegenprestatie;

– waarschijnlijk komen volgend jaar veel zwaardere financiele problemen op ons af, indien het aantal raadsleden en wethouders drastisch terugloopt.

Pitches van de afdelingen

– Veldhoven: na gesprekken met verschillende instanties en verenigingen zijn er een aantal belangrijke thema’s geformuleerd. Deze thema’s zijn werk: voor iedereen; voorzieningen: toegankelijk en betaalbaar voor iedereen; wonen: passend met behoud van natuur; stimuleren sociale cohesie: hoe krijg je de saamhorigheid weer terug; armoede: armoede en eenzaamheid proberen terug te dringen; bereikbaarheid: de gemeente moet bereikbaar en toegankelijk zijn.

– Nuenen: is net begonnen met het programma. Er moet nog gesproken worden met de leden en andere geinteresseerden. Er zijn 6 regionale thema’s: fusies gemeenten, mobiliteit, arbeidsmarkt, participatie, woningbouw en sociaal-culturele zaken. De lokale thema’s zijn invloed burgers, bereikbaarheid, woningen voor eigen mensen en een sociaal-cultureel vangnet.

– Waalre: is met een procesbegeleider van buiten bezig met het proces . Er zijn werksessies voor de verschillende thema’s zoals bestuurskracht, iedereen moet kunnen meedoen, duurzaamheid binnen de regio, bereikbaarheid, veiligheid en mobiliteit op wijkniveau.

– Eindhoven: het programma bevat 3 kernthema’s: Rondkomen, Samenkomen en Vooruitkomen. Voorbeeld van samenkomen: geen getto’s in Eindhoven, een goede mix van sociale huurwoningen en koopwoningen. Voorbeeld van Rondkomen: betaalbare collectieve zorgverzekering voor iedereen. Voorbeeld van Vooruitkomen: goede en gratis huiswerkbegeleiding  en bijles voor iedereen die het nodig heeft. Het moet geen beleidsmachine zijn, maar slimme uitvoering samen met anderen. Uitgangspunten zijn: geen nieuw beleid zonder uitvoering; voorwaarde voor nieuw beleid is oud beleid schrappen; harde evaluatie-datum en onafhankelijke evaluaties.

– Best: de eerste bijeenkomst is over twee weken. Er zijn al wat stukken geschreven. Men wil met een luistercommissie beginnen, voor initiatieven en problemen van burgers. Sport en cultuur moet bereikbaar zijn voor iedereen. De gemeente wil groen worden, geen megastallen maar het stimuleren van biologische landbouw. Vorige keer heeft 24% in Best links gestemd, deze stemmen zou de PvdA binnen kunnen halen, aangezien de andere landelijke linkse partijen niet meedoen.

 

Pieter Tops

– Pieter Tops houdt een lezing over het onderwerp dat hem als bestuurskundige al jaren fascineert, lokale democratie en de ondermijnende criminaliteit. Hij is (samen met Jan Tromp) de schrijver van het boek “De achterkant van Nederland”. Binnenkort verschijnt zijn boek “een ongetemde buurt”, over achterstand, ondernemingszin en criminaliteit in een volkswijk.

– vragen vanuit het publiek gaan o.a. over de invloed van de criminaliteit op de politiek en wat er gedaan kan worden tegen de criminaliteit.

Rondvraag en sluiting

– geen opmerkingen

Jos Theelen

Jos Theelen

Ik kom uit een groot gezin met 7 kinderen. Daar werd regelmatig gepraat over politiek, waarbij de kinderen de ouders wel duidelijk maakten, wat de oude generatie allemaal fout deed. Erg eigenwijs allemaal, maar de interesse in politiek is er op die manier wel ingeslepen. In 1981 werd ik lid van een politieke partij. Die

Meer over Jos Theelen